ศูนย์ฝึกอบรม ไทยเทพารักษ์ "TTPR"
ตามระเบียบมาตรฐานหลักสูตรรักษาความปลอดภัย
ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ กท.๙๖๒๐๐๐๘

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึก...

๑. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ๊์
๒. สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษา
๓. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘

หลักฐานการสมัคร...

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๒. รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ รูป

สิ่งที่จะได้รับในการเข้ารับการฝึกอบรม...

- หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
- เอกสารประกอบการฝึก
- ฟรีอาหาร ๑ มื้อ / พักเบรก ๒ ครั้งต่อวัน
- ฟรีเสื้อยืด ๒ ตัว
- ฟรี รถรับส่ง...บริเวณนิคมบางพลีอุตสาหกรรม / ถนนวัดหนามแดง

   ด่วน!! สนใจสมัครสำรองที่นั่งได้ที่ โทร : 02-102-3490-1 / 066-113-9373 / 092-860-0063

วิชาเรียนหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
(ภาคทฤษฎี ๑๖ ชั่วโมง / ภาคปฏิบัติ ๒๔ ชั่วโมง)

๑. เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
๒. เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย
๓. เรื่องการักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
๔. เรื่องการเขียนรายงานสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย
๕. เรื่องการเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน
๖. เรื่องการติดต่อสื่อสาร
๗. เรื่องหลักการใช้กำลัง
๘. เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
๙. เรื่องการจัดการ และการควบคุมการจราจร
๑๐. เรื่องการฝึกภาคสนาม บุคคลท่ามือเปล่า


ศูนย์ฝึกอบรม ไทยเทพารักษ์ ที่ตั้งเลขที่ 121/29 ถนนบัวนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

  02-102-3490-1 // 066-113-9373 // 092-860-0063